آشنایی با تیره های طایفه بازگیر

بازگير نامي آشنا در ديار بالاگريوه كه به تيره ها و گروههاي مختلفي كه در محدوده بالاگريوه  و خارج از اين محدوده  زندگي  مي كنند  اطلاق مي شود. براساس روايات محلي  خاستگاه بازگيرها را مناطق غرب كشور خصوصا استانهای ايلام – كردستان و كرمانشاه  دانسته اند وبه احتمال بسیار بازگیر های سایر مناطق ایران مها جرینی از بازگیر های با لا گریوه می باشند   براساس نظر سالخوردگان وبزرگان  بازگيرنياي سیصد سال قبل  آنان شخصي به نام خان احمد  از كردها یا لر های  سا کن پشتکوه   ايلام بود او داراي  پنچ پسر به اسامي بگعالی-   برخوردار  - طاهر – ظاهر –  و چراغ خان بوده است تيره هاي  بهرام و حيدر از نوادگان طاهر وظا هر هستند که در كرمانشاه وسرپل ذهاب  سكونت دارند و چراغ خان نياي طايفه اي موسوم به كرنوكر است .وبازگیرهای ایلام  که از نسل طاهروظاهر فرزندان خان احمد هستند در حدود دویست سال پیش بعلت اختلافات محلی در منطقه تاف لرستان از سایر بازگیرهای لرستان جدا شده وبه پشت کوه رفتند و در ایلام مهران - آبدانان و دره شهر ساکن شدند   در میان نواده های دوپسر دیگر خان احمد یعنی   برخوردار و بگ عالی  كه به نواده هاي آنها بازگيرهاي سياه وسفيد مي گويند در لرستان زندگي مي كند نواده هاي برخوردار بازگیرهای سیاه بعد از دوشم به دو تيره سبزعلي  و سبزوار و زیر تیره های کربلایی احمد خان - علی داد (کر بلا یی سهراب)- محمد میرزا -ولی-دوشنبه - محمدجافر و اغا لی تقسيم مي شوند  و نوادگان بگ عالي  به چهار تيره – نورعلي  (نير الي )-یاری-کلو لی- محمد ولي (معالي ) تقسيم  مي شوند و تيره كلو لی  كه خود به زیر تیرهای  هاي  شيرخان و بيرخان  تقسيم  مي شوند كه در ميان طايفه بيرانوند  زندگي  مي كنند  و نامهاي  خانوادگي  شكاري - مرداني -سپهوند  دارند  و تيره ياري كه به  زیرتیرهای   امير وعبدالصمد  تقسیم می  شوند  و تيره هاي نير عالي كه به زیزتیره هاي جوز علي  و مرادخان  تقسيم  مي شوند  و تيره محمد ولي يا (معالي )كه شامل زير تيرهاي قيصر  (قمر الي) صيفور – نظر بك –قاسم – علي – بهاره – صادق خان  و ندر بوده كه  از بزرگترين  و پرجمعيت  ترين تيره های طایفه بازگير هستند در زمان پادشاهي  محمد علي  شاه قاجاروحکومت سالارالدوله درلرستان  بزرگ طايفه بازگير  ملامهر عالي از بازگیرهای معالی وند بود  كه 160 عدد تفنگ  از سالارالدوله  مي گيرد و ما بين طايفه بازگير تقسيم مي كند تا همراه با ساير طوايف لرستان سالارالدوله را در فتح تهران ياري نمايد ازديگر بزرگان  طايفه بازگیر دراواخر دوره قاجاريه نا در- نوروزي –محمد شاه– جمعه-حصر بک-  ملاجعفر – فرهاد -جهانگير -امیر- مرید-عالي – مير طمهور – میرزا- ولی خان – حسن خان -محمد مراد -شفتالی - کربلایی شاههمراد- علی حیدر-سوخته--حملی-علی  مروت-ربی بوده و بعد از  اسكان  عشاير بيشتر  بازگيرها  در منطقه كره گاه و بالاگريوه ساكن شدند  به جز دو تيره شيرخان و بيرخان  از بازگيرها سفيد و تیره های حسین کلات - حسن - محمدمیرزا از بازگیرهای سیاه  كه در ميان بيرانوند ها ماندند  و همانجا زندگي كردند و بعد از آن بيشتر بازگيرها به زندگي ده نشين روي آورده  و در مكانهاي  مختلف پراكنده  شده اند كه به طور عمده علاوه بر شهر خرم آباد  در روستاهاي  چوبتراش – سهيلي – تلوري- انگز-سالی کوچک-سالی بزرگ-سرخه ده- پیرجد بازگیر - بابا خوارزم-دارائي – ديناروند – ده باقر-میانگلال- معمولان  –چشمه سرخه- پلدختر – چم مهر – هلوش ماژين – جلوگير – ريمله – سر پل ذهاب – تنگ فني – چغلوندي -  پل هرو- دورود-اندیمشک-شوش-- بروجرد- كرمان -  سيستان بلوچستان- مينو دشت – سليمانيه عراق زندگی می کنند

 منشا نژادی طا یفه باز گیر از دید گا های مختلف

 یشتر معمرین وسا ل خوردگان طایفه بازگیر می گویند بازگیر ها از کرد های سا کن پشتکوه هستند که درگذشته به دلیل اختلاف با والی پشتکوه به لرستان ودیگر منا طق ایران مها جرت کرده اند واقای میرانی می گویند بازگیر ها از لرهای فیلی هستند که در دوره حسن خان والی پشتکوه از لر ستان به پشتکوه مها جرت کرده اند واقای برزویی انها را از نژاد کرد کلهر می داند واقای مراد حسین پاپی و اقای رادفر مدرس وباستانشناس و اقای محمدی صاحب کتاب تاریخ الا اجداد انها رالر می دانند ومی گو ند بازگیر های سایر مناطق ایران ازبازگیر های  لر ستان جدا شده و به دیگر منا طق ایران  رفته اند واقای معتمدی که تحقیقات مفصلی راجب بازگیر ها انجام داده می گویند باز گیرها از پدری به نام خان احمد ازکرد های پشتکوه ومادری از طایفه بیرانوند بوجود امده اند

  

کدخدايان و بزرگان  تيره هاي طايفه بازگير در سده ی اخیر

 از کدخدایان بازگيرهاي بگ عالی یا سفید از تيره علي و دودمانهاي  وابسته (محمد شاه -ريس جمعه- كريم خان)از تيره بهاره و دودمانهاي وابسته (ملا مهرعالی - عالی - شفتالي) از تيره مرادخان  و دودمانهاي وابسته (حسن خان – ولي خان ) از تيره قمرالي  و دودمان هاي وابسته (محمد مراد – براتعلي - ) و از تيره جوزعلي ودود مانهای وابسته (ملا جفعر-جا فر خان)وازبازگیر های سیاه یا برخوردار برزو-حصربک-ریس میرزا-علی اکبر را میتوان نام برد

 معانی کلمه بازگیر

تقريبا اكثر طايفه بازگير بر اين عقيده استوار هستند كه فاميلي آنها از شغل نياكانشان بر گرفته شده است چون آنها اعتقاد دارند كه در گذشته هاي دور نياكانشان با شكار باز و دادن آنها به حكام كم كم به بازگیر نام گذاري شده اند۰

 در خيلي از کتابها در مورد باز (عقاب) و كلماتي با تركيب این کلمه ساخته مي شود نوشته شده است كه بعضی از آنها مثل باز اشكار ، كه معني شكار باز - يا باز پران ، به معني نگهدارنده باز باز دار، كه به معني نگهدارنده باز بوده – بازيار، كه به معنی مسئول رسیدگی به امور پرندگان خصوصا باز بوده – باز بان ، كه به معني   مسئول باز شكاري  – ازاين دست اصطلاحات بسيار زياد مي باشد كه مي تواند به بازوند ، بازگیر و... اشاره نمود

 پس در مورد کلمه بازگیر این مطلب را بايستي ادعا نمود كه در هر صورت كساني كه قبلا با اين عنوان نام گذاري شده اند به نحوي با باز و پرندگان شكاري سروكار داشته اند البته در رابطه با كلمه بازگير دو معاني متفاوت با ديگر معاني نيز وجودكه اولي به قومي تاريخدان و مورخ (۱) و ديگري با عنوان سد و مانع(۲) عنوان گرديده است. در کنار این معانی در خیلی از مناطق جغرافیایی نیز نام بازگیر به چشم می خورد بطور مثال در رشته کوه گرین نام چند کوه با نام بازگیر وجود دارد یا کوه ی در رشته کوه علیک بیرجند یا مجتمع بازگیری در بدخشان ، چشمه آبی در  دهستان ميربيگ بخش دلفان شهرستان خرم آباد و بازگِر، بازگير، بازگيرخان‌ ميرزا، بازگيري‌، بازگيركلا، بازگِرون‌ و بازگير قلعه‌  در فرهنگ ها آمده است

زبان

زبان بيشتر بازگيرهاي  لرستان  لكي و لري است و بازگيرهاي استانهاي  ايلام – كرمانشاه – كردستان به زبان  كردي صحبت  مي كنند .

 
 بازگیرهای ایلام .
 بازگیرهای ایلام نسل خود را از فرزندان دو برادر به نامهای طاهر و ظاهر فرزند ان خان احمد می دانند که حدود هشت تا نه نسل پیش به علت اختلافات محلی بین تیره های طایفه بازگیر از منطقة طاف در شهرستان خرم آباد لرستان ، از بازگیرهای لرستان جدا شده و به منطقة آبدانان ایلام کوچ کرده اند. جمعیت کلّ این طایفه حدود هشصد خانوار تخمین زده می شود که حدود۱۰۰ خانوار از آنان به صورت دامدار کوچنده زندگی می کنند. ییلاق آنان در منطقة «کَوَر» (کبیرکوه ) و قشلاق آنان در منطقة دهلران است . این طایفه دارای هفت تیرة اصلی و یک تیرة وابسته است . تیره های اصلی عبارت اند از: صی مَمَه (صیدمحمد)، موسی ، خَرْبُوزانی ، جَوّار (جبّار)، شَپَکه ، کَلَه شیر، داس مَکَش و تیرة وابسته به آنان دشتی است که به گفتة مطلعین محلی ، از بستگان رییس علی دلواری هستند که پس از نبرد با انگلیسیها، در زمان جنگ جهانی اول ، از راه خوزستان ، به این منطقه مهاجرت کرده اندالبته خوانسار فرزند بر خوردار همراه طاهروظاهر به ایلام رفته که هیچگونه اطلا عاتی درمورد فرزندان ونوادگان او وجود ندارد.

 بازگیرهای کرمانشاه .

بازگیر های کرما نشاه نسل خود را از نوادگان دو برادر به نا مهای طا هر و ظا هر  می دانندکه درحدود شش تا هفت نسل پیش به دلیل اختلا فات محلی  از باز گیر های ایلا م  جدا شده اند بازگیر های کرمانشاه  زادگاه اصلی خود را منطقه ای به نام «سراب بازان »، که جزو ناحیة ایلام بوده است ، معرفی می کنند. تاریخ مهاجرت آنان به کرمانشاه را دوره قاجاریه و علت آن را ظلم والی آن منطقه به سبب اخذ مالیات می دانند. جمعیت این طایفه را در حدود ۸۰۰ خانوار تخمین زده اند که در «بان یاران » سرپل ذهاب و اطراف آن به سر می برند. حدود ۱۰۰ خانوار از آنان هنوز کوچنده هستند که ییلاقشان چَرمان و آفتابی بَرْز است . طایفة آنها از سه تیرة حق مراد، یارمراد معروف به یارگَه و حسن بازگیر تشکیل می شود.

منابع : سکندر امان الهی بهاروند، قوم لُر ، تهران 1370 ش ؛ مرکز آمار ایران ، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچندة ایران ؛ نتایج مرحلة اول ، 1364، حوزة شمارة 4، باختران ، تهران 1365 ش ؛ همو، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچندة ایران : نتایج مرحلة اول ، 1364، حوزة شمارة 5، لرستان ، ج 2، تهران 1365 ش ؛ همو، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچندة ایران : نتایج مرحلة اول ، 1364، حوزة شمارة 6، ایلام ، تهران 1365 ش ؛ همو، سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده : 1366، فرهنگ عشایری ایل کرد ، تهران 1368 ش ؛ محمد مکری ، فرهنگ نامهای پرندگان در لهجه های غرب ایران : لهجه های کردی ، تهران

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 15:46  توسط داریوش بازگیر | 
علی فرزند شرفعالی وشرفعالی فرزند معالی می باشد علی دارای چهار پسر بنامهای پیرالی- محمد ولی -عزیزعلی(عیض علی)-تمر  می باشد وبه گفته بعضی از معمرین طایفه بازگیر بهاره-نادر خان-صادق خان فرزندان علی می باشند ودودمانهای نادر خان (ندر)-صادق خان- قیطا سعلی -مرگعلی-قرونی همو اره درکنار تیره علی زندگی می کردند وبیشتر بازگیر ها انها را به نام تیره علی می شنا سند تیره علی ودود مانهای وابسته به ان همانند سایر تیره های طا یفه بازگیردرابتدا منطقه طاف زندگی می کردند و بعد از اختلا فات محلی وداخلی بین تیره های طایفه بازگیر در منطقه طاف وکشته شدن چند نفر از انها تیره های طایفه بازگیر پراکنده شدند به طو ری که تیره های طاهر وظاهر و خوانسار ازباز گیرهای لرستان جدا شد ند وبه ایلام رفتند  وتیره یاری  به دلیل رابطه خویشا وندی با  میر اواس جد میر ها به میان  طایفه میر رفته وتیره علی ودود مانها ی وابسته به  همراه سایر بازگیر های معالی وند به دلیل را بطه خویشا وندی با   ایل بیرانوند به میا ن انها رفته ونزدیک به یکصدوبیست سال به همراه انها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه دراواخر دوره قاجاریه وحکومت سالارالدوله در لرستان در روستای سهیل بیکی ساکن شدند ودودمانهای عزیز علی به دلیل پیوند و رابطه خویشاوندی با  میر های رستم خانی به میان طایفه میر رفتند واز تیره علی جدا شدند واز طرف تیمسار رزم ارا حکم کدخدایی تیره علی ودودمانهای وابسته علی  بعد از مرحوم محمد شاه به پسرش جمعه معروف به ریس جمعه داده شد  از کدخدایان مشهور تیره علی در سده گذشته  (محمد شاه-ریس جمعه-حاج کریم خان )رامی توان نام برد هم اکنون تیره علی علاوه بر شهر خرم اباد در روستاهای سهیل بیکی-سالی-داد اباد -شوراب-قلا سیمره-قلعه رزه زندگی می کنند واز افراد مشهور تیره علی می توان به شنبه-اله قلی-علیر حم- عبد العلی-علی-مردان-  کرمشاه-غلا مشاه-احمد شاه-جلال-میرزا-شمس اله - اقا احمد- پاپی-کاظم خان - تقی خان-احمدخان-حاج اردشیر-حاج اسد- حاج محمد- اسحاق-قندی-درویش-علی-بهروزو......

شجره نامه تیره علی از بازگیر های معالی وند(سفید)

 

  فرزندان علی  شامل .  1- پیرالی    2-عزیزعلی      3-طهمور
 

فرزندان پیرالی:

1-   محمد شاه  2-میرزاحسین 3-پاپی حسین

 

فرزندان محمدشاه : 1-جمعه 2-علی رحم

 

 فرزندان جمعه. 

 

1-کریم خان  .1-اردشیر(ساسان-افشین-سجاد)2-منوچهر(محمد-علی)3-بهروز

2-کرمشاه .

1-اسحاق.(ایمان-رحمان-سلمان-پیمان-کامران)
2-محمد(شهرام-بهرام-شهاب-شهریار-مهدی-امیر)
رحیم خان .
1-حمزه(محسن-احسان-ناصر-یاسر)2-مهرداد(رضا-علی)3-مسعود(پویا)4-قاسم
  فرزندان غلامشاه.
1-اکبر(نصرت-خسرو-مجتبی-مصطفی)2-روزه(محمد-افشین)
3-علی(اصغر-بهرام-عسگر-موسی-عیسی)

4-فرزندان جهانشاه.1-حسین2-عباس

فرزنداناحمدخان .

1-رستم2-علیرضا(رضا-مصطفی-مجتبی-علی) 3-فرامرز4-جهانگیر5-علی پناه6-فرزاد7-کیومرث8-داریوش

 
 

فرزندان تقی خان.1-بیژن(علی-محمد)2-اسد(فرهاد)3-طاهر4-صادق5-فیروز6-حمید7-سعید8-امین

فرزندان میرزا حسین .

 

1-نصراله2-عبدالعلی3-شیره4-سیف اله5-صید محمد خان

 

فرزندان نصراله.

 
 
 

1-ماشاله(احمد-محمد-مهرداد-حمید)2-دوستعلی(ملکعلی-خیرعلی-محمد-مجتبی-رضا)3-دولتعلی(عزیزاله-مرتضی-حیدر-مهدی-محمد) 5-کبکعلی(عبدالعلی-نظامعلی-فضل اله-علیرضا)6-گرگعلی(علی-بهروز)

فرزند عبدالعلی:فرهاد

فرزندان فرهاد.1-جهان2-علی3-محمد4-حسین

 
فرزندان شیره .
 
1-ابراهیم.(حشمت-علی-مجتبی)2-فرج(علی)3-عباسعلی4-سعید5-اقاعلی6-حاجی رضا (کرم-اسداله)
 
 
 
فرزندسیف اله: 1فیض اله
 
فرزندان فیض اله.(عزت-حسین-حسن-علی)
 
 
2-فرزندان پاپی حسین  . 1-عین علی    2-شعبان 
فرزندان شعبان.
 
1-شامیرزا(عیدی-غلام-حمید-رضا)  2-شاه محمد(ارش-علی) 3-حبیب(الما)                                                                                         
 
 فرزندا ن عین علی.1-حسن2-حسین
 
فرزند عزیز علی .اله قلی    
 
فرزندان اله قلی :
1-مطول2-عا لی خان3-اندول
 
فرزندان مطول : 1-علی2-ناد علی3-والی4-بگالی
فرزندان علی .1-اسف علی2-نورعلی
 
 فرزندان اسف علی : (حمید-مصطفی-سجاد-مجتبی-فیروز)
فرزندان نورعلی.(حسین-حسن)
 
فرزندان عالی خان .
 
1-جلال2-پتول
فرزندجلال.1-روح اله(علی-نورالله)2-علی یار(محسن-مهدی-میلاد)
فرزند ان پتول .
1-تیمور2-حسینعلی
فرزندان تیمور.
1-ولی اله2-اکبر3-اسداله4-هوشنگ5-سیروس6-منصور
فرزند اندول.مردان
فرزندان مردان.
1-عبدالعلی2-اسد3-قندی4-نقدی
فرزندطهمور.محمدولی
فرزندان محمدولی.1-لطفعلی
(اکبر-اصغر)2-محمدعلی
 
اله قلی.بابابزرگ
بابابزرگ.مراد
مراد.
1-نیاز2-جوزعلی3-عوضعلی4-پاپیعلی
 
نیاز.
1-محمدعلی(حمید-کورش-فیروز-مهدی-محسن)2-امید(شجاع-ابراهیم-یوسف-حسین)
3-علی رضا(آرش-رضا)4-علی(محمد-امیررضا)
جوزعلی.1-علی نقی2-احمد
عوضعلی.
1-حجت2-عصمت3-اسد4-بهمن
 
پاپیعلی.
1-علی محمد2-علی محمد خان3-حسین
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 13:19  توسط داریوش بازگیر | 
بهادر فرزند شرف عالی و  نوه معالي می باشد بهادر  داراي  پنج پسر به اسامي  عالي ، لالي ،عودعلي، محمد ميرزا ،  نادعلي مي باشد  دودمانهاي  كه از نسل اين پسران بهادر بوجود آمده اندتيره بهاره را تشكيل مي دهند تيره بهاره همانند سایر بازگیر های معالی وند در گذشته در منطقه طاف زندگی می کردند بعد از اختلا فات دا خلی  بین تیر ه های طا یفه بازگیر وکشته شدن چند نفر از آنها تیره بهاره همراه سایر بازگیر های معالی وند  به دلیل رابطه خویشاوندی با ایل بیرانوند به میان ایل بیرانوند رفته ونزدیک به یکصدوبیست سال درمیان آنها زندگی کردند و همراه آنها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه در اواخر دوره قا جاریه و حکومت سالار الد وله در لر ستان تیره بهار ه ابتدا در ديناروند  و ده محسن ساكن شدند  و نزديك به هفت سال در اين روستا ها زندگي كردند   دراوایل حکومت  پهلوي بين طايفه بازگير و عزيزاله خان بيرانوند از خوانين تيره حيدر خاني  در منطقه كره گاه  اختلاف بوجود آمد و منجر به جنگ و درگيري با عزیزاله خان بیرانوند و یارانش شد واین درگیری باعث کشته شدن دو نفر از یاران عزیزاله خان به نامهای عوضعلی و پیرالی گردید وبعد از آن با یک  دیگر صلح كردند  و  تيره بهاره به دليل نداشتن آب براي كشاورزي  در ده محسن  و به دليل روابط  خويشاوندی با كريم خان سگوند به روستای آبستان رفتند و مدت چهارسال درآنجا زندگی کردندتا این که در  سال 1312  هجري شمسي در روستاي  چوبتراش  ساكن شدند و از طرف تیمسار رزم آرا  حكم کدخدايي  تيره بهاره  به كد خدا  عالي  و پسرش كدخدا شفتالي داده شدو بعد از ان تیره بهاره به همراه  دود مانهای وابسته به خود در روستای چوبتراش ساکن شدند ازکدخدایان تیره بها ره در سده اخیر (ملا مهر عالی-عالی-شفتا لی  )را می توان نام برد   هم اكنون  تيره بهاره  علاوه بر شهر خرم آباد در روستا هاي چوبتراش  - پير جد بازگير هلوش ،چم مهر ،بابا خوارزم ،دارائي، ديناروند، ميانگلال ،  چنار برآفتاب  سكونت دارند .
ازافراد مشهور  تيره  بهاره  در سده اخير مي توان  مير طهمور ، بگ عالي،شاهپور،حاجیعلی،حیدر علی، صیدحسین، عبدال ،نورعلی،غلام حسین،حاج شامیرزا- حاج حسين ،  حاج صادق خان ،حاج عباس،  حاج علي  عليزاده ،شاه عباس را نام برد  علاوه بر اين بايد از شهداي گرانقدر تيره بهاره  شهيد  حجت بازگير ، شهيد كيانوش بازگير ،شهید سیامک علیزاده يادكرد.
 
 
شجره نامه تیره بهادر از بازگیر های معالی وند(سفید)

خان احمد.(بازگیر).

1-بگ عالی 2-برخوردار 3-چراغ خان 4-طاهر 5-ظاهر

بگ عالی.

1-محمد ولی(معالی)2-نیرعالی(نورعلی)3-کلولی(دوشی)4-یاری

محمد ولی.(معالی).

1-دارا  2-شرف عالی

شرف عالی.

1-نادر خان (ندر خان) 2-صادق خان3-بهادر(بهاره)4-علی


بهادر .

1-عالی 2-لالی 3-عودعلی 4-محمد میرزا 5-نادعلی 


فرزندان عالی فرزند بهادر
.
 

1-کریم 2-باقر  3 -مهدی  4-رستم

 

فرزندان کریم :

1- عالی     2-   معالی

 

 

 فرزندان عالی فرزند کریم .

1-شفتا لی   2 - بگ عالی   3-  خان میرزا  

 

فرزندان شفتالی :

1-شا میرزا  2- رضا  3- یداله  4-صید میرزا  5- نوروز   6-  فرج  7 -عسگر

 

شامیرزا :

1-کریم(محمد-کیارش)2-منصور(ارتین)3-ناصر(ارش-امیر)4-سعید5-حمید رضا  

 

رضا:

1-عیدی2-مجید(محمد-مسعود-علی)3-ایرج(پویا-پارسا)4-بهروز(محمد مهدی)5-بهزاد6- بابک

 

یداله :

1- رسول(رضا)2-ابراهیم3-اسماعیل4-شهاب

 

صید میرزا :

1-محمد حسین(امیرحسین)2-هوشنگ(رضا)-3یزدان-(علی)4-ذبیح5-نبی6-رحمان7-رحیم

 

فرج  :

1-داریوش(علی رضا)  2-کیانوش

 

عسگر :

1-اکبر  2 -حسین

 

نوروز: محمد -وحید

 

 
فرزند معالی فرزند کریم  . 

غلا محسین.

 
1-صید محمد(محسن-مهدی-اشکان)

2-عبدالحسین(رضا-سینا)3-محمدتقی(رضا)
 
فرزندان باقر فرزند عالی:

1-مراد 2-شاپور 3-کسه 4-خدایی  5-حسان

 
فرزندان مراد فرزند باقر.

1-ایلخانی2-براکه3-صیدموسی4-عیسی


 
ایلخانی:صادق خان
 
صادق خان.
1-رحیم(عارف-عرفان)2-احمد(محمد)3-شیرمحمد(امیر محمد)4-محمدرضا


 
براکه .

حیدر فرزند براکه .
1-منوچهر (متین-پویا)2-هوشنگ(حسین)3-مهدی4-میلاد

 
 اسد فرزند براکه .
1-اردشیر(علی)2-مهرداد(رضا)3-محسن4-سجاد5-محمد
 
صید موسی                                                                                                                   : مرادعلی(امیر)-پاپی رضا(حامد-میثم-مجید-بهمن)
-حسین علی(محمد-امین-کریم)
 
عیسی.
1حاجی رضا(حسین)2-میر ضا3-محمد(رضا)4-حمید5-امین



     
 
فرزندمهدی.مر اد جان.فرزند مرادجان. کله
فرزندان.کله.
.1-سالار(مهدی-سجاد-محسن-احمد)

2-دوستعلی(یونس-اسماعیل)3-لفطعلی(عباس-علی)
  
4-محمدعلی(حامد-رضا-ایت-علی-حسین)

5  -نورمحمد(احمد رضا)6-مصطفی7-روح الدین


  
 
فرزندان لالی فرزند بهادر :

1-حیدر علی 2-نادعلی 3-ایما نعلی 4-شکر


 
فرزندان حیدر علی .
1-نورعلی 2-رفیع-داربلوط 3-غارتی 4-زکی 5-برابلی


 
فرزندان نور علی فرزند حیدر علی :

1-  حا ج علی   .

1-حجت(امیر)2-کیومرث3-کیانفر4-فرامرز5-سیامک6-یوسف7-یونس

2-شاه عباس1-محمد2-ایت3-احمد
3- عباس (میثم)


 
 فرزندان رفیع فرزند حیدر علی :
دلاور
1-فرض اله(رضا)2-بهروز(علی)3-یوسف4-مهدی

علی جفعر(علی-محمد)3-برفی

 
فرزندان داربلوط فرزند حیدر علی:

1 -محمد باقر(امیر حسین)  2-   ولی
 
فرزندان  حا ج غارتی فرزند حیدر علی .

1.-حاج عیسی(ایمان-محسن-حسین)2-یحیی(سعید-مهدی)3-علی فتح(امین)


 
فرزندان نادعلی فرزند لالی :

1-میرولی 2-کاگعلی 3-حسن 4-عودل  5-یوسف علی  6-پرویز  7-بخشعلی

 
 میرولی ،بهمن
بهمن .

1-مسعود( محمد)2-محمود(شا یان)3-حامد(ارتا)3-حمید5-محمد6-علی
 
فرزندان کاگعلی:

1-جمعه (عبداله)
2- قاسم(رضا)

3- کوگعلی.
1-حجت2-علیپور(سجاد-محمد مهدی)3-مهرداد(ارین)4-صادق5-وحید6-نادر7-سعید8-ستار

 
فرزندان حاج حسن:
1-حا ج عزت(مجید-محمد-محسن-علی)
2-یداله(امیر)3-قدرت اله (برهان-سبحان)
4-فتح اله(سهیل-رضا)5 -فر ض الله(سروش-سینا) 6-روح الله

 
یوسف علی:
1-علی(امیر محمد-امیر حسین)2-ولی(پویا)3-کورش4-ارش

 
پرویز: چنگیز(محمد-علی)
 
فرزندان ایمانعلی فرزند لالی:

1  -حا جیعلی       2-علی عجم

 
فرزندان حاجیعلی

.1-جانعلی.
1-محمد2-امین3-احمد4-ایمان5-مهدی
  
2-موسی.
1-عبدالله(علی رضا-علی)2-کریم3-محسن

3-گو چگعلی.
1-مصطفی
(نیما)2-وحید3-محمد(طا ها)

 علی عجم .صید محمد
صید محمد
.1-علی محمد2-مصطفی3-روح اله4-خلیل
 
شکر: احمد

احمد .1-محمد2-عبدالله3-قیصر4-حسین5-حسن
 
 
فرزندان عودعلی فرزند بهادر:

1-ملا مهرعا لی2-گدیکه3-رضاخان4-شیخ عالی4-کلولی

فرزند ملا مهر عالی: شرفبگ
فرزندان شرفبگ .
1-صید حسین  2- علی حسین                                                                                            

 
صید حسین:
1-عودعلی(کرمخدا-مرتضی-مصطفی-محمد)
2-فتحعلی(اصغر-اکبر-سجاد-مهرداد)-
3-محمدعلی(صید محمد-عباس-مهدی  )

 علی حسین. (روح اله)


 
گدیکه فرزند عودعلی ،

1-میر طهمور    2-براری
 
فرزندان میرطهمور فرزند گدیکه:

1-بمارک    2-گجر
 
فرزندان بمارک

1-تقی(عظیم-حمزه-احسان)
2-جافر3-کاظم4-سعید(محسن-علیرضا)

 
 
  5-محمدرضا(علی)6-امید7 -شمس اله


گجر
.حجت



فرزندان براری فرزند گدیکه:
 
حا ج حسین .
1-فهیم(رضا-وحید-محمد) 2-عزیز(علی)
3-عصمت(رضا)4-حبیب (مجتبی)
5 -حمید6-محمد خان6-بهروز7-مجید
 
حاج عباس .
1-داریوش(امین-امیر)2-نور محمد-3مهدی(یونس)4-سجاد


 
خداداد .
.1-نصرالله(محمد)2-قاسم(دانیا ل)3-ابراهیم-4-اسماعیل
 

فرزندان محمد میرزا
فرزند بهادر.
 
1-صید عالی    2-اقارضا          3-نجات

فرزند صید عالی/مرادجان
 
فرزندان مراد جان.
1-محمد   2-محمدکاظم      3-کرمی
 

1-.محمد
1عیدی(علی رضا)2-تاج الدین(امیر حسین)3-نور الدین (فرهاد-میلاد)4-شاهدین5-فرامرز

2-محمد کاظم

1-صفر(افشین-امین-رضا)2-سبزی(مصطفی-مجتبی)
 
3-کرمی1-مرادبک 2-کریم 3-صبحت 4-روح الله
 
فرزند اقا رضا.درویش                                                                                                          
فرزندان درویش
 
 سالار.
1-داریوش(سجاد)2-اصغر3-اکبر

 
2-سردار .
1-اسد2-حبیب3-عزت4-حمید5-سپه دار6-عبدالرضا


 
فرزند نجات فرزند محمد میرزا. برفی

فرزند برفی .صالح

فرزندان صالح

 
 .1-لطیف(حسین-امین)

2- مهدی(ایوب-مسعود-حجت)3-محمد 
 

   
                                                                                
فرزندان نادعلی فرزند بهادر .

1- بخشعلی2-بگعالی3-قاسمعلی

فرزندان بخشعلی.
1-فرهاد   2-میر حاجی

فرهاد.
1-محمد طاهر2-جواد3-محمد4-سجاد
میر حاجی.
ا-علی (محمد)2-میرحاجیعلی(نیما)3-صید طاهر

فرزند بگعالی .میروالی

 فرزند قاسمعلی .جمعه


فرزندان جمعه.

1-فرزندان پاپی.
1- شکر2-پرویز3-رضا4-داریوش
2-فرزند قاسم .میرزا

فرزند میرزا . درویش حسن



برخی از دودمانهای  دلفان که خودشان واجداد شان خواهرزادگان تیره بهادر بوده و همیشه در کنار انها زندگی می کنند.

دلفانها که شامل سه دودمان1-قربان2-سبزه3-رضا می باشند قربان.لطفعلی


فرزندان لطفعلی

1-دوست عالی(علی-ایمانعلی-مهدی-حمزه)2-پاپیعلی.(بیژن-ایرج-سهراب-ارش-کورش-پیمان)
3-عوضعلی.(رضا-محمد)4-نادر5-نبی.(محمد)6-محمد-مسلم-علی


دودمان سبزه.1-کرم 2-کریم
کرم.1-کرم حسین(محمدعلی-مصطفی-محسن)2-علی رحم.(سامان)
کریم.حیردعلی


رضا.علی میرزا
علی میرزا.علیداد(رضا-حمید)
    
    حاج شامیرزا بازگیر      حاج علی علیزاده بازگیر      حاج حسین  بازگیر      حاج صادق خان مرادپور بازگیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زنده یاد فرج الله بازگیر
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:18  توسط داریوش بازگیر | 
صفيور فرزند  دارا ب و داراب فرزند معالي مي باشد صفيور داراي سه پسر به نامهاي بابابك – تراب  و دارا مي باشد و تیره صیفور از نواده گان ودود مانهای ( آقابك – عطا – جافر – رضا بك – سبز بیه -داود-پاپی جمعه-ظهراب ) تشکیل شده است    تيره صفيور  هم  نیز همانند سايربازگيرهاي  معالي وند  در گذشته در منطقه  طاف زندگي مي كردند وبعدا به دلیل اختلا فات محلی بین تیره های طا یفه بازگیر  همراه باساير  بازگيرهاي معالي وند به ميان ایل بيرانوند  رفتند و نزديك به یکصدو بیست سال در ميان آنها  زندگي مي كردند  و همراه انها ييلاق  و قشلاق مي كردند تا اینکه  در اواخر   دوره قاجار یه و حکومت سالارالدوله درلرستان  تیره صیفور ابتدا در منطقه کرگاه ساکن شدند  بعد از چند سال تيره صفيور  به همراه دودمانهاي  مهدي بك از تيره قمرالي و دود مانهای محمد میرزا از تیره بهاره ودودمان شمسعلی از تیره یاری به هلوش – چم مهر – و بابا خوارزم رفتند و در آنجا ساكن شدند .کدخدا وبزرک تیره صیفور ودود مانهای وابسته به ان در سده اخیر حاج احمد شاه بوده است  وبا ید از شهدای عزیز تیره صیفور شهید بهمن بخشی وشهید عزت بازگیر وازاده عزیز عبا سعلی بازگیر یاد از افراد مشهور  تيره صيفور  در سده اخير  عطا -جافر-سلمان-نامدار-  پنجی-پاپی جمعه-  امير – صيفور –  حاج اميد علي  - حاج سبز و عيسي – شيره  - داود- - رحم خدا- صفی و...........

شجره نامه تیره صیفور از بازگیر های معالی وند(سفید)

  فرزندان صیفور  شامل .  1- بابابگ    2-تراب      3-دارا

فرزندان  بابابک:

1-    عطاء   2-اقا بگ3-رضابک4-جافر5-سبز ه

فرزندان جافر فرزند بابا بگ : 1-سلمان 2-بلوط3- مردان

 فرزندان سلمان فرزند جافر. 1-حاج احمدشاه 2-ابراهیم  

فرزندان حاج احمدشاه .

1-ملکشاه(محسن-یاسر-علی رضا-رضا)

2-فیروز(امیر-محمد صادق) 3-سیروس4-(محمد-فرزاد-فرشید-افشین)-ابدال5-حشمت(وحید)6-بهروز7-کرامت8-معرفت9-ابوذر

فرزندان ابراهیم.1-نادر(مصطفی-علی)2-قادر

فرزندان مردان فرزند جافر.
1-هاشم(علی-محمد)2-فاضل(ساسان-سجاد-محمد-جعفر-مهدی-یاسین)
فرزندان بلوط. فرزندجافر.

1-حسن(میثم-فریدون-فرهاد-علی عباس-غلامعباس)2-محمد حسین(محمد-منوچهر-غلام-علی یار)
3-رضا(حافظ-محسن-یوسف)4-محمد رضا(جعفر-فرشید-فرشاد-نوشاد)5- شاه رضا6-اغاعلی

4-فرزندان اقابک.امیر

فرزندان امیر .

1-صیفور2-حاج  سبز 3-رحم خدا 

فرزندان صیفور.1-شکر خدا(علی-محمد-هادی-مهدی-حامد)2-داود  .(بیژن-بهرام-بهزاد)

فرزندان حاج سبز(حجت-فرض اله -یداله-عزت-هبت-نعمت-رامین)

فرزندان رحم خدا: (رضا-ناصر-محسن)

فرزندان رضابک فرزند بابابگ:1-صحرا  2-جمشید

فرزندان صحرا  .-حاج امید علی(عبدالرضا-محمدرضا-مرتضی-میرزا-رضا)2-عباسعلی(جهان-فریدون-بهروز-جواد-هادی)3-منتعلی(مهدی-بهرام-بهمن-محمود-مرتضی)4-داربلی(جعفر-اکبر-عباس-حسین-حسن-علی-محمد) 5-خیر علی(سعید-مهدی-سبزعلی-صید ولی)

فرزندان جمشید:

-رضابگ2-حیدر بگ

فرزندان رضابگ .(کیانوش-مهرداد-برزو-مسلم-مصیب-مهدی)
فرزندان حیدر بگ.(هوشنگ-مجتبی-مصطفی-سجاد)
 
فرزندان  عطاء فرزند بابابگ: 1-اسفندیار2-سوخته3-نامدار
فرزندان اسفندیار.
1-تیمسار(نیما-مسلم-محمد-هادی)2-برزو(مهدی-میلاد)3-شیرزاد(سعید-محمد-مهرداد)4-بختیار(علی حسین-پاپی حسین-علی اکبر-احمد-حسینعلی)5-بهمن (محمدی-مصطفی-عبدالرضا)6-بخشدار(علی جعفر-صفر علی-امید علی-مهدی)7-شکارعلی(شریف-قربانعلی-مجید-حمید)
2-فرزندان سوخته  . 1-کرمشاه(محسن-محمد)     2-جهانشاه(محمود-حمید-میلاد) 
3-علی(حسن رضا-رضا-امین)
فرزندان نامدار .
1-عیسی(قدرت-صفی)  2-علمدار(منصور-نصیر-هدایت-مهدی-هادی-رسول-علی) 

                                                                                        
 فرزندا ن تراب فرزند صیفور.1-ظهراب 2-پاپی جمعه 3-سهراب
فرزند ان ظهراب.1-خداداد 2-خانی         
فرزندان خداداد :1-علی داد (محمد حسین-عباس-طهماس-جواد)2-اله قلی(مصطفی-ناصر-مهدی)
3-ایمانقلی(حسین-مجتبی-مختار-مسلم-میثم)4-نعمت اله(کیا نوش-داریوش-محمد-افشین )
فرزندخانی : صید تقی
فرزندان صید تقی .1-محمد اغا2مهرداد3-جهان پنا ه4-عزت5-اکبر
 فرزندان پاپی جمعه : 1-شنبه2-پنجی
فرزندان شنبه.1-علی داد  (پرویز-نصیر-مهران)2-صید جعفر(پاپی جمعه-ظهراب)
فرزندان پنجی.
1-کربلایی(منصور-علی-ساسان)2-گلعلی(عباسعلی-رضا علی-علی عباس-محمد عباس-مهدی)
3-حجت
(مجید-مهرداد-جواد-سعید-مهرشاد)
فرزندسهراب.محمد خان
فرزند محمد خان.باباخان
فرزندان بابا خان
1-فتح اله2-ولی اله-محمدعلی-حمزه-فیض اله

فرزندان دارافرزند صیفور.
1-کل رضا 2-داود

فرزند کل رضا .محمد
فرزند داود .کامران
فرزند کامران.خدا مراد

فرزندان خدا مراد.1-یونس2-فرداد3-فرشاد4-سیامک5-حکمت6-بابک
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:17  توسط داریوش بازگیر |