آشنایی با تیره های طایفه بازگیر
بهادر فرزند شرف عالی و  نوه معالي می باشد بهادر  داراي  پنج پسر به اسامي  عالي ، لالي ،عودعلي، محمد ميرزا ،  نادعلي مي باشد  دودمانهاي  كه از نسل اين پسران بهادر بوجود آمده اندتيره بهاره را تشكيل مي دهند تيره بهاره همانند سایر بازگیر های معالی وند در گذشته در منطقه طاف زندگی می کردند بعد از اختلا فات دا خلی  بین تیر ه های طا یفه بازگیر وکشته شدن چند نفر از آنها تیره بهاره همراه سایر بازگیر های معالی وند  به دلیل رابطه خویشاوندی با ایل بیرانوند به میان ایل بیرانوند رفته ونزدیک به یکصدوبیست سال درمیان آنها زندگی کردند و همراه آنها ییلاق وقشلاق می کردند تا اینکه در اواخر دوره قا جاریه و حکومت سالار الد وله در لر ستان تیره بهار ه ابتدا در ديناروند  و ده محسن ساكن شدند  و نزديك به هفت سال در اين روستا ها زندگي كردند   دراوایل حکومت  پهلوي بين طايفه بازگير و عزيزاله خان بيرانوند از خوانين تيره حيدر خاني  در منطقه كره گاه  اختلاف بوجود آمد و منجر به جنگ و درگيري با عزیزاله خان بیرانوند و یارانش شد واین درگیری باعث کشته شدن دو نفر از یاران عزیزاله خان به نامهای عوضعلی و پیرالی گردید وبعد از آن با یک  دیگر صلح كردند  و  تيره بهاره به دليل نداشتن آب براي كشاورزي  در ده محسن  و به دليل روابط  خويشاوندی با كريم خان سگوند به روستای آبستان رفتند و مدت چهارسال درآنجا زندگی کردندتا این که در  سال 1312  هجري شمسي در روستاي  چوبتراش  ساكن شدند و از طرف تیمسار رزم آرا  حكم کدخدايي  تيره بهاره  به كد خدا  عالي  و پسرش كدخدا شفتالي داده شدو بعد از ان تیره بهاره به همراه  دود مانهای وابسته به خود در روستای چوبتراش ساکن شدند ازکدخدایان تیره بها ره در سده اخیر (ملا مهر عالی-عالی-شفتا لی  )را می توان نام برد   هم اكنون  تيره بهاره  علاوه بر شهر خرم آباد در روستا هاي چوبتراش  - پير جد بازگير هلوش ،چم مهر ،بابا خوارزم ،دارائي، ديناروند، ميانگلال ،  چنار برآفتاب  سكونت دارند .
ازافراد مشهور  تيره  بهاره  در سده اخير مي توان  مير طهمور ، بگ عالي،شاهپور،حاجیعلی،حیدر علی، صیدحسین، عبدال ،نورعلی،غلام حسین،حاج شامیرزا- حاج حسين ،  حاج صادق خان ،حاج عباس،  حاج علي  عليزاده ،شاه عباس را نام برد  علاوه بر اين بايد از شهداي گرانقدر تيره بهاره  شهيد  حجت بازگير ، شهيد كيانوش بازگير ،شهید سیامک علیزاده يادكرد.
 
 
شجره نامه تیره بهادر از بازگیر های معالی وند(سفید)

خان احمد.(بازگیر).

1-بگ عالی 2-برخوردار 3-چراغ خان 4-طاهر 5-ظاهر

بگ عالی.

1-محمد ولی(معالی)2-نیرعالی(نورعلی)3-کلولی(دوشی)4-یاری

محمد ولی.(معالی).

1-دارا  2-شرف عالی

شرف عالی.

1-نادر خان (ندر خان) 2-صادق خان3-بهادر(بهاره)4-علی


بهادر .

1-عالی 2-لالی 3-عودعلی 4-محمد میرزا 5-نادعلی 


فرزندان عالی فرزند بهادر
.
 

1-کریم 2-باقر  3 -مهدی  4-رستم

 

فرزندان کریم :

1- عالی     2-   معالی

 

 

 فرزندان عالی فرزند کریم .

1-شفتا لی   2 - بگ عالی   3-  خان میرزا  

 

فرزندان شفتالی :

1-شا میرزا  2- رضا  3- یداله  4-صید میرزا  5- نوروز   6-  فرج  7 -عسگر

 

شامیرزا :

1-کریم(محمد-کیارش)2-منصور(ارتین)3-ناصر(ارش-امیر)4-سعید5-حمید رضا  

 

رضا:

1-عیدی2-مجید(محمد-مسعود-علی)3-ایرج(پویا-پارسا)4-بهروز(محمد مهدی)5-بهزاد6- بابک

 

یداله :

1- رسول(رضا)2-ابراهیم3-اسماعیل4-شهاب

 

صید میرزا :

1-محمد حسین(امیرحسین)2-هوشنگ(رضا)-3یزدان-(علی)4-ذبیح5-نبی6-رحمان7-رحیم

 

فرج  :

1-داریوش(علی رضا)  2-کیانوش

 

عسگر :

1-اکبر  2 -حسین

 

نوروز: محمد -وحید

 

 
فرزند معالی فرزند کریم  . 

غلا محسین.

 
1-صید محمد(محسن-مهدی-اشکان)

2-عبدالحسین(رضا-سینا)3-محمدتقی(رضا)
 
فرزندان باقر فرزند عالی:

1-مراد 2-شاپور 3-کسه 4-خدایی  5-حسان

 
فرزندان مراد فرزند باقر.

1-ایلخانی2-براکه3-صیدموسی4-عیسی


 
ایلخانی:صادق خان
 
صادق خان.
1-رحیم(عارف-عرفان)2-احمد(محمد)3-شیرمحمد(امیر محمد)4-محمدرضا


 
براکه .

حیدر فرزند براکه .
1-منوچهر (متین-پویا)2-هوشنگ(حسین)3-مهدی4-میلاد

 
 اسد فرزند براکه .
1-اردشیر(علی)2-مهرداد(رضا)3-محسن4-سجاد5-محمد
 
صید موسی                                                                                                                   : مرادعلی(امیر)-پاپی رضا(حامد-میثم-مجید-بهمن)
-حسین علی(محمد-امین-کریم)
 
عیسی.
1حاجی رضا(حسین)2-میر ضا3-محمد(رضا)4-حمید5-امین     
 
فرزندمهدی.مر اد جان.فرزند مرادجان. کله
فرزندان.کله.
.1-سالار(مهدی-سجاد-محسن-احمد)

2-دوستعلی(یونس-اسماعیل)3-لفطعلی(عباس-علی)
  
4-محمدعلی(حامد-رضا-ایت-علی-حسین)

5  -نورمحمد(احمد رضا)6-مصطفی7-روح الدین


  
 
فرزندان لالی فرزند بهادر :

1-حیدر علی 2-نادعلی 3-ایما نعلی 4-شکر


 
فرزندان حیدر علی .
1-نورعلی 2-رفیع-داربلوط 3-غارتی 4-زکی 5-برابلی


 
فرزندان نور علی فرزند حیدر علی :

1-  حا ج علی   .

1-حجت(امیر)2-کیومرث3-کیانفر4-فرامرز5-سیامک6-یوسف7-یونس

2-شاه عباس1-محمد2-ایت3-احمد
3- عباس (میثم)


 
 فرزندان رفیع فرزند حیدر علی :
دلاور
1-فرض اله(رضا)2-بهروز(علی)3-یوسف4-مهدی

علی جفعر(علی-محمد)3-برفی

 
فرزندان داربلوط فرزند حیدر علی:

1 -محمد باقر(امیر حسین)  2-   ولی
 
فرزندان  حا ج غارتی فرزند حیدر علی .

1.-حاج عیسی(ایمان-محسن-حسین)2-یحیی(سعید-مهدی)3-علی فتح(امین)


 
فرزندان نادعلی فرزند لالی :

1-میرولی 2-کاگعلی 3-حسن 4-عودل  5-یوسف علی  6-پرویز  7-بخشعلی

 
 میرولی ،بهمن
بهمن .

1-مسعود( محمد)2-محمود(شا یان)3-حامد(ارتا)3-حمید5-محمد6-علی
 
فرزندان کاگعلی:

1-جمعه (عبداله)
2- قاسم(رضا)

3- کوگعلی.
1-حجت2-علیپور(سجاد-محمد مهدی)3-مهرداد(ارین)4-صادق5-وحید6-نادر7-سعید8-ستار

 
فرزندان حاج حسن:
1-حا ج عزت(مجید-محمد-محسن-علی)
2-یداله(امیر)3-قدرت اله (برهان-سبحان)
4-فتح اله(سهیل-رضا)5 -فر ض الله(سروش-سینا) 6-روح الله

 
یوسف علی:
1-علی(امیر محمد-امیر حسین)2-ولی(پویا)3-کورش4-ارش

 
پرویز: چنگیز(محمد-علی)
 
فرزندان ایمانعلی فرزند لالی:

1  -حا جیعلی       2-علی عجم

 
فرزندان حاجیعلی

.1-جانعلی.
1-محمد2-امین3-احمد4-ایمان5-مهدی
  
2-موسی.
1-عبدالله(علی رضا-علی)2-کریم3-محسن

3-گو چگعلی.
1-مصطفی
(نیما)2-وحید3-محمد(طا ها)

 علی عجم .صید محمد
صید محمد
.1-علی محمد2-مصطفی3-روح اله4-خلیل
 
شکر: احمد

احمد .1-محمد2-عبدالله3-قیصر4-حسین5-حسن
 
 
فرزندان عودعلی فرزند بهادر:

1-ملا مهرعا لی2-گدیکه3-رضاخان4-شیخ عالی4-کلولی

فرزند ملا مهر عالی: شرفبگ
فرزندان شرفبگ .
1-صید حسین  2- علی حسین                                                                                            

 
صید حسین:
1-عودعلی(کرمخدا-مرتضی-مصطفی-محمد)
2-فتحعلی(اصغر-اکبر-سجاد-مهرداد)-
3-محمدعلی(صید محمد-عباس-مهدی  )

 علی حسین. (روح اله)


 
گدیکه فرزند عودعلی ،

1-میر طهمور    2-براری
 
فرزندان میرطهمور فرزند گدیکه:

1-بمارک    2-گجر
 
فرزندان بمارک

1-تقی(عظیم-حمزه-احسان)
2-جافر3-کاظم4-سعید(محسن-علیرضا)

 
 
  5-محمدرضا(علی)6-امید7 -شمس اله


گجر
.حجتفرزندان براری فرزند گدیکه:
 
حا ج حسین .
1-فهیم(رضا-وحید-محمد) 2-عزیز(علی)
3-عصمت(رضا)4-حبیب (مجتبی)
5 -حمید6-محمد خان6-بهروز7-مجید
 
حاج عباس .
1-داریوش(امین-امیر)2-نور محمد-3مهدی(یونس)4-سجاد


 
خداداد .
.1-نصرالله(محمد)2-قاسم(دانیا ل)3-ابراهیم-4-اسماعیل
 

فرزندان محمد میرزا
فرزند بهادر.
 
1-صید عالی    2-اقارضا          3-نجات

فرزند صید عالی/مرادجان
 
فرزندان مراد جان.
1-محمد   2-محمدکاظم      3-کرمی
 

1-.محمد
1عیدی(علی رضا)2-تاج الدین(امیر حسین)3-نور الدین (فرهاد-میلاد)4-شاهدین5-فرامرز

2-محمد کاظم

1-صفر(افشین-امین-رضا)2-سبزی(مصطفی-مجتبی)
 
3-کرمی1-مرادبک 2-کریم 3-صبحت 4-روح الله
 
فرزند اقا رضا.درویش                                                                                                          
فرزندان درویش
 
 سالار.
1-داریوش(سجاد)2-اصغر3-اکبر

 
2-سردار .
1-اسد2-حبیب3-عزت4-حمید5-سپه دار6-عبدالرضا


 
فرزند نجات فرزند محمد میرزا. برفی

فرزند برفی .صالح

فرزندان صالح

 
 .1-لطیف(حسین-امین)

2- مهدی(ایوب-مسعود-حجت)3-محمد 
 

   
                                                                                
فرزندان نادعلی فرزند بهادر .

1- بخشعلی2-بگعالی3-قاسمعلی

فرزندان بخشعلی.
1-فرهاد   2-میر حاجی

فرهاد.
1-محمد طاهر2-جواد3-محمد4-سجاد
میر حاجی.
ا-علی (محمد)2-میرحاجیعلی(نیما)3-صید طاهر

فرزند بگعالی .میروالی

 فرزند قاسمعلی .جمعه


فرزندان جمعه.

1-فرزندان پاپی.
1- شکر2-پرویز3-رضا4-داریوش
2-فرزند قاسم .میرزا

فرزند میرزا . درویش حسنبرخی از دودمانهای  دلفان که خودشان واجداد شان خواهرزادگان تیره بهادر بوده و همیشه در کنار انها زندگی می کنند.

دلفانها که شامل سه دودمان1-قربان2-سبزه3-رضا می باشند قربان.لطفعلی


فرزندان لطفعلی

1-دوست عالی(علی-ایمانعلی-مهدی-حمزه)2-پاپیعلی.(بیژن-ایرج-سهراب-ارش-کورش-پیمان)
3-عوضعلی.(رضا-محمد)4-نادر5-نبی.(محمد)6-محمد-مسلم-علی


دودمان سبزه.1-کرم 2-کریم
کرم.1-کرم حسین(محمدعلی-مصطفی-محسن)2-علی رحم.(سامان)
کریم.حیردعلی


رضا.علی میرزا
علی میرزا.علیداد(رضا-حمید)
    
    حاج شامیرزا بازگیر      حاج علی علیزاده بازگیر      حاج حسین  بازگیر      حاج صادق خان مرادپور بازگیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زنده یاد فرج الله بازگیر
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:18  توسط داریوش بازگیر |